sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański
\

Partnerzy


Historia Oddziału poznańskiego


 

HISTORIA STOWARZYSZENIA
NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA
ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO
1958-2015

Naczelna Organizacja Techniczna Rzeczypospolitej powstała przed wojną w 1935 roku. Po wojnie na I Kongresie Techników Polskich w grudniu 1946 roku reaktywowała swoją działalność. Oddział Poznański NOT powstał 10 kwietnia 1947 roku i zrzeszał Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Nie było wśród nich Stowarzyszenia Ogrodników, gdyż w tym czasie istniały reaktywowane po wojnie związki ogrodnicze zrzeszające producentów, właścicieli mniejszych gospodarstw ogrodniczych, które nie podlegały reformie rolnej.
Po 1945 roku rozwinęło się na dużą skalę rozpoczęte już w okresie międzywojennym szkolenie kadr ogrodniczych na poziomie średnim i wyższym we wszystkich specjalnościach: projektowanie urządzanie i konserwacja terenów zieleni, kwiaciarstwo, warzywnictwo, sadownictwo, szkółkarstwo, przetwórstwo płodów ogrodniczych, ochrona roślin itp. Wykształceni przed i po wojnie ogrodnicy z tych różnych specjalności rozpoczynali pracę nie tylko we własnych zakładach ogrodniczych, ale przede wszystkim w dużych państwowych gospodarstwach ogrodniczych, w dużych przetwórniach, w spółdzielczości ogrodniczej, w biurach projektów oraz w wykonawstwie przy zakładaniu zieleni miejskiej i osiedlowej. W związku z tym specjalistyczna kadra inżynieryjno techniczna zabiegała o powstanie własnej organizacji w ramach Naczelnej Organizacji Technicznej. Należy tutaj mocno podkreślić wkład ogrodników poznańskich w starania o powstanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Już 28 listopada 1948 roku pracownicy Zieleni Miejskiej w Poznaniu zorganizowali Ogólnokrajowy Zjazd Ogrodników, który odbył się w poznańskiej Palmiarni, z inicjatywy B. Lisiaka. Uczestniczyły w nim 33 osoby reprezentując prawie wszystkie województwa. Na zjeździe wybrano komitet organizacyjny, który doprowadził do Zjazdu Delegatów Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, reprezentujących ogrodników z całego kraju, w październiku 1949 roku, również w Poznaniu. W tym zjeździe uczestniczyło 90 delegatów. Wtedy też zaproponowano nazwę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa i Terenów Zielonych. Jednak droga do własnego stowarzyszenia była wciąż daleka i trudna. Ogrodników specjalistów w zakresie terenów zieleni połączono ze Stowarzyszeniem Naukowo Technicznym Inżynierów i Techników Sanitarnych, Ogrzewnictwa i Gazownictwa (SNiTSOG). Specjaliści od produkcji warzywniczej łączyli się ze spożywcami, zaś sadownicy z rolnikami. Najaktywniej o usamodzielnienie stowarzyszenia ogrodników walczyła grupa specjalistów terenów zieleni.

W połowie 1951 roku ogrodnicy w porozumieniu z Polskim Zrzeszeniem Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (PZGWITS) utworzyli w tym Stowarzyszeniu Komisję Terenów Zieleni z pełną autonomią, a od lipca 1952 roku pełna nazwa brzmiała: Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych, Gazownictwa, Wodociągów i Terenów Zieleni z Sekcją Terenów Zielonych. Na Zjeździe Delegatów Sekcji Głównej Terenów Zieleni, w październiku 1957 roku, podjęto uchwałę o utworzeniu samodzielnego Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zrzeszającego ogrodników wszystkich specjalności, co uzyskało także akceptację Rady Głównej NOT. Powołano komitet założycielski, który opracował statut stowarzyszenia i złożył stosowne dokumenty w Wydziale Administracji Rady Narodowej m.st. Warszawy. W dniu 21 października 1958 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nr 662. Z ogrodników poznańskich członkami założycielami byli: S. Alwin, B. Lisiak, Wł. Jankowski, Wł. Oszkinis, wspierani przez kolegów: Z. Awzana, T. Olszewskiego, K. i Z. Samulczyków, St. Raczkowskiego, a całemu przedsięwzięciu patronował prof. A. Zielonko.

Już 6 grudnia tego roku powstał Zarząd Główny SITO W Warszawie, a w dwa dni później 8 grudnia 1958 roku Oddział Poznańsko-Zielonogórski SITO. Po reformie administracyjnej w 1975 roku działalność Oddziału Poznańskiego SITO obejmowała województwa: poznańskie, pilskie, konińskie, leszczyńskie i kaliskie.

Do 10 stycznia 1959 roku, kiedy odbył się I Walny Zjazd Oddziału Poznańsko- Zielonogórskiego, tymczasowe władze Oddziału stanowił ostatni Zarząd Sekcji Terenów Zielonych przy SNITSOG w składzie: Z. Awzan (Biuro Projektów Miastoprojekt) – przewodniczący, St. Raczkowski (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego) - z-ca przewodniczącego, M. Smyk (Biuro Projektów Miastoprojekt) – sekretarz i W. Buchalski (Zarząd Zieleni Miejskiej) - skarbnik. Po wyborach do władz Oddziału weszli: T. Olszewski (Zarząd Zieleni Miejskiej) – przewodniczący, J. Marciniec (emerytowany dyr. b. szkoły ogrodniczej w Koźminie) - z-ca przewodniczącego i przewodniczący Sekcji Produkcji Ogrodniczej, Z. Awzan - z-ca przewodniczącego i przewodniczący Sekcji Terenów Zielonych, St. Chodun (Zarząd Zieleni Miejskiej) – sekretarz i A. Liburska (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) - skarbnik. Ponadto w skład tego Zarządu weszli członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego: B. Lisiak, E. Nowak (Biuro Miastoprojekt), Z. Samulczyk (Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego), J. Byczkowski (Centrala Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa) i M. Cisowski (Zarząd Zieleni Miejskiej). Kolejnymi prezesami poznańskiego oddziału SITO byli: St. Chodun, K. Samulczykowa, Wł. Jankowski, T. Pudelski, a od 1978 roku do chwili obecnej A. Aumiller. Należy podkreślić, że członkowie poznańskiego Oddziału SITO aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w pracach zarówno Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Poznaniu jak i również Zarządu Głównego SITO. Prezes A. Aumiller jest członkiem Prezydium FSNT-NOT, Zb. Zieliński przewodniczącym Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT, a prof. A. Lisiecka od 2000 r. jest przewodniczącą Komisji Seniorów FSNT-NOT. Od 1995 roku A. Aumiller nieprzerwanie pełni funkcję v-ce prezesa Zarządu Głównego, wybierany przez kolejne walne zjazdy. A. Durzyńska od 1995 do 2007 roku była członkiem Zarządu Głównego, a od 2007 roku jest jego skarbnikiem. Siedzibą Oddziału SITO był zawsze budynek NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5/9. Sekretariat prowadzono z początku społecznie. Od 1976 - 2002 roku sekretariat prowadziła Nina Sroka i zgromadziła liczne materiały, z których korzystano przy opracowaniu niniejszej historii Stowarzyszenia. Wcześniej sekretariat prowadziły m.in. K. Samulczykowa i Z. Pajzderska. W Poznaniu zorganizowano dwa Walne Zjazdy Delegatów. W 1963 roku IV Zjazd w dniach 12-14 maja i w 1988 roku XIII Zjazd w dniach 29-30 października. Przypomnieć należy, że właśnie na tym zjeździe po raz pierwszy wprowadzono na salę obrad sztandar Stowarzyszenia, który został ufundowany ze środków oddziałów w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie, Łodzi i Wrocławiu oraz funduszy Zarządu Głównego SITO. Obecny skład Prezydium Zarządu Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia, który w dniu 17.12.1993 roku, uzyskał oddzielną osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu Nr KS rej ST 701/93. i został wpisany do rejestru pod Nr 1513, przedstawia się obecnie następująco:

 • Prezes - mgr inż. Andrzej Aumiller
 • V-ce Prezes do spraw naukowych - dr hab. Anna Lisiecka prof. nadzw.
 • V-ce Prezes do spraw organizacyjnych dr hab Agnieszka Krzymińska
 • Sekretarz - mgr inż. Ewa Raczkowska
 • Skarbnik - Anna Durzyńska
 • Za-ca Skarbnika - mgr Witold Piotrowski
Poza tym w skład Zarządu wchodzą jeszcze:
 
 • dr Paweł Adler
 • mgr inż. Luiza Dawidowicz
 • mgr inż. Michał Grewling
 • mgr inż. Hoffmann Barbara
 • mgr inż. Monika Bartkowiak
 • mgr inż. Maria Matuszczak
 • dr Jerzy Mazur
 • mgr inż. arch. kraj. Anna Pudelska

 Liczba członków Oddziału Poznańskiego SITO ze stanu początkowego 71 członków w 1958 roku, sukcesywnie wzrastała i w 1981 roku liczyła 520, a w 1990 roku 680 osób. W latach 90-tych odnotowano spadek liczby członków SITO, który miał miejsce również w wielu innych Stowarzyszeniach zrzeszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej. Wynika to m.in. z braku zainteresowania formą opartą na działalności społecznej, której w pewnych okresach należy poświęcić bezinteresownie dużo prywatnego czasu. Obecnie Oddział liczy 79 członków w tym 12 członków honorowych. Przez wiele lat działały liczne koła zakładowe, organizujące szkolenia doskonalące kwalifikacje członków, wyjazdy szkoleniowe, które gromadziły ok.75% członków całego Oddziału. Były to koła przy:

Biurach Projektów (1959 r.) Zarządzie Zieleni Miejskiej (1966 r.) Poznańskim Przedsiębiorstwie Zieleni (1960 r.) Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa (1959 r.) Akademii Rolniczej-wcześniej Wyższej Szkole Rolniczej (1959 r.) Kombinacie Ogrodniczym w Owińskach (1959 r.) Kombinacie Ogrodniczym w Naramowicach (1973 r.) Wielkopolskim Związku Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Poznaniu (1959 r.) Wielkopolskiej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Kaliszu (1959 r.) Stacji Nasienno Szkółkarskiej w Kociałkowej Górce (1973 r.) Stacji Hodowli Roślin w Iłowcu (1975 r.) Polskiej Akademii Nauk Instytucie Dendrologii w Kórniku (1975 r.) Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Środzie (1975 r.) Kombinacie Ogrodniczym w Złotowie (1980 r.) Kombinacie Ogrodniczym w Wieruszowie (1980 r.)

Obecnie działa tylko jedno koło terenowe w Krośnie Odrzańskim, wykazując duże zaangażowanie w szkolenia związane z uprawą winorośli. Działalność tego koła jest finansowo wspierana przez Oddział Poznański.

Od 1967 roku działały 3 sekcje branżowe: produkcji ogrodniczej z długoletnim przewodniczącym - K. Grochowskim (Centrala Spółdzielni Ogrodniczych), terenów zieleni kierowana m.in. przez - M. Kałwińskiego (Przedsiębiorstwo Zieleni) i mechanizacji ogrodnictwa z przewodniczącym - J. Kłossek (Przedsiębiorstwo Zieleni). Z upływem lat zaprzestano działalności w sekcjach.

Przy Oddziale SITO w 1972 roku powstało koło Seniorów, które liczy obecnie 38 członków, zawsze chętnych do spotkań i współpracy, dokumentujące swoje poczynania wzorowo prowadzoną kroniką. Kronikę zainicjowała i przez długi okres prowadziła Ł. Buchalska.

Działalność Oddziału Poznańskiego SITO zgodna jest ze statutem i zawsze dostosowana do potrzeb członków i całego środowiska ogrodniczego. W miarę możliwości realizowane są wnioski uchwalane na kolejnych Walnych Zjazdach Sprawozdawczo Wyborczych. Działalność Stowarzyszenia obejmuje cały szereg dziedzin.


Szkolenia i Kursy

W 1969 roku odbył się kurs I stopnia dla uczniów ogrodniczych, który ukończyło 65 osób. Utworzono też ośrodek konsultacyjny, gdzie można było uzyskać kwalifikacje w zawodzie ogrodnika upraw kwiaciarskich i upraw warzywniczych. Tytuły kwalifikacyjne otrzymało wtedy 70 osób. Nieco później odbywały się też kursy dla kadry inżynieryjno technicznej np. w 1972 roku kurs III stopnia – 'Deszczowanie upraw ogrodniczych', który ukończyło 50 osób. W 1976 roku dla warzywników zorganizowano kurs III stopnia 'Nowoczesna uprawa szparagów bielonych i zielonych'. Przez kilka lat organizowano także kursy bukieciarskie.

Kursy prowadziły też koła zakładowe SITO we własnym zakresie. I tak w 1964 roku koło przy Zarządzie Zieleni Miejskiej zorganizowało kurs obsługi ciągników dla 35 osób, koło Spółdzielni Ogrodniczo Pszczelarskiej w Środzie Wlkp. zorganizowało 3 kursy specjalistyczne na mistrza i robotnika wykwalifikowanego z zakresu upraw warzyw. W latach 1978-1980 członkowie koła SITO przy Akademii Rolniczej przeprowadzili szkolenia specjalistyczne dla ogrodników i użytkowników ogrodów działkowych w zakresie uprawy, nawożenia i ochrony roślin.

W marcu 2008 r. odbyła się I edycja szkolenia 'Zasady cięcia drzew i krzewów ozdobnych'. Obecnie odbyły się 12 edycji szkolenia. Jego uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami cięcia roślin ozdobnych, róż, roślin okrywowych, pnączy, roślin zimozielonych, wrzosowatych, a także żywopłotów i drzew alejowych. Obejmowało część teoretyczną i praktyczną, a szkolenie poprowadził T. Talarczyk.

W marcu 2011 r. nasze Stowarzyszenie Sekcja Terenów Zieleni zorganizowało kurs 'Kierownik budowy terenów zieleni'. Kurs skierowany był do właścicieli firm wykonawczych, projektantów terenów zieleni, pracowników spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawicieli administracji samorządowej lub jednostek pomocniczych zajmującymi się utrzymaniem terenów zieleni. Kurs zakończył się egzaminem, a uczestnicy otrzymali świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy terenów zieleni.
Kurs obejmował część teoretyczną i praktyczną, a kierownictwo objęli A. Aumiller, M. Grewling, B. Hoffmann, E. Raczkowska.

Od 2012 roku SITO Sekcja Terenów Zieleni organizuje kurs 'Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni'. Kurs organizowany jest dwa razy w roku (marzec i grudzień) i odbyło się 11 edycji, które dały uprawnienia 126 inspektorom. Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie. Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni. Kurs obejmował część teoretyczną i praktyczną, a kierownictwo objęli A. Aumiller, M. Grewling, B. Hoffmann, E. Raczkowska.

W 2015 roku odbyło się szkolenie ‘Rozpoznawanie taksonów drzew i krzewów w stanie bezlistnym’ oraz ‘Rozpoznawanie krajowych gatunków drzew po przekroju pnia z elementami dendrometrii’.
Uczestnicy tych dwóch  ostatnich szkoleń oprócz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia po zdaniu egzaminu uzyskują certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę w danej specjalności.


Działalność zespołu rzeczoznawców

Przez długie lata istotne znaczenie w skali kraju posiadała grupa poznańskich rzeczoznawców (ok.50 osób), która powstała w 1977 r.
Opracowywali oni np.: założenia programowe dla gospodarstw ogrodniczych, normy z zakresu produkcji ogrodniczej, bazy surowcowe dla przetwórni owocowo warzywnej w Pudliszkach, projekty regionów kontraktacyjnych.
W zakresie zieleni były to projekty zieleni miejskiej, ogrodów botanicznych, zoologicznych. Sporządzono ok. 100 ewidencji parków podworskich w województwach: poznańskim, kaliskim, konińskim, pilskim oraz liczne dokumentacje rewaloryzacyjne parków zabytkowych. Wydawano opinie dotyczące zniszczeń drzewostanu miejskiego itd. W zespole rzeczoznawców powstało także studium programowo przestrzenne Wielkopolskiego Parku Zoologicznego, inwentaryzacja dendrologiczna parku w Gołuchowie, inwentaryzacja zadrzewień miejscowości Puszczykowo, Puszczykówko, Niwka i wiele innych prac.
 

Wyjazdy szkoleniowe

Celem wyjazdów było zapoznanie ogrodników inżynierów i techników z nowoczesną produkcją w gospodarstwach zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Oddział często pokrywał też częściowo koszty wycieczek szkoleniowych organizowanych przez koła zakładowe. Szczególnie zapisały się, organizowane co roku, wyjazdy koła zakładowego przy Zarządzie Zieleni Miejskiej. Ich zadaniem było m.in. zapoznawanie służb zieleni Poznania z osiągnięciami innych miast w zakresie projektowania, zakładania i utrzymania wszystkich kategorii zieleni. Zwiedzano liczne zabytkowe założenia pałacowo- parkowe.

Członkowie Zarządu SITO uczestniczyli w wielu wyjazdach szkoleniowych m.in. do: Wielkiej Brytanii na wystawę w Chelsea, Holandii gdzie zwiedzano park Keukenhof, Francji w celu obejrzenia największego rynku hurtowego w Rungis pod Paryżem, Hiszpanii na wystawę ogrodniczą w Walencji, Niemiec na wystawę różaneczników i azalii w Westerstede, czy Danii gdzie zapoznawano się z produkcją takich firm ogrodniczych jak: Gasa Odense i Gasa Århus.

Jeden z większych wyjazdów szkoleniowych, dla wszystkich chętnych członków SITO zorganizowano w 1999 roku na Węgry, na wystawę ogrodniczą Flora Hungaria.

Wyjazdy organizowało też koło seniorów. Każdorazowo zwiedzano interesujące gospodarstwa ogrodnicze, ale i miejsca ciekawe pod względem turystycznym, krajobrazowym.


Wieczory dyskusyjne,wykłady specjalistyczne, prelekcje

W ramach Ogrodniczych Wieczorów Dyskusyjnych w latach 70-tych i 80-tych organizowano spotkania, niezwykle popularne nie tylko wśród członków SITO.

Spotkania te odbywały się regularnie 10-12 razy w ciągu roku aż do 1990 roku, przy niezmiennie wysokiej frekwencji. Tematy dotyczyły wszystkich dziedzin ogrodnictwa, a wykładowcami byli pracownicy naukowi Akademii Rolniczej oraz inni specjaliści. Większość z nich organizowała K. Samulczykowa. Po 1990 roku w miejsce wieczorów dyskusyjnych odbywały się, chociaż już nie cyklicznie, wykłady specjalistyczne. I tak np. w 2001r odbyły się dwa wykłady - 'Rośliny cebulowe na Międzynarodowej Wystawie w Amsterdamie' i 'Nowości Kwiatowe na Międzynarodowej Wystawie w Amsterdamie' dr J. Krause i prof. dr hab. A. Lisieckiej.

Do urządzających tereny zieleni i miłośników skalnych form w ogrodzie skierowany był wykład prof. A. Łukasiewicza w 2008 r. – 'Zasady budowy alpinariów botanicznych i ogrodów skalnych w warunkach wielkopolski'.

Na podkreślenie zasługują też dwa wykłady otwarte wygłoszone w 2008 roku na apel Prezydenta Miasta Poznania o włączenie się do obchodów 'Rok 2008 rokiem klimatu i środowiska'. Wykłady te były adresowane nie tylko do środowiska ogrodniczego, ale także do mieszkańców Poznania, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. „Wpływ zieleni na jakość środowiska w mieście” przygotował prof. dr hab. P. Urbański, a 'Wpływ roślin ozdobnych na mikroklimat w mieszkaniach i biurach' prof. dr hab. A. Lisiecka, oboje z Uniwersytetu Przyrodniczego.

SITO o/Poznań oraz Urząd Miasta w Pile zorganizowali seminaria organizowane podczas AGRO Targów - II Krajowej Wystawy Miasto i Ogród w Pile w dniach 26 –27 kwietnia 2014 r. (Park na Wyspie w Pile).

Prelekcje dotyczyły następującej tematyki:

dr Zbigniew Gruca
‘Zasady cięcia i formowania koron drzew i krzewów owocowych’

dr hab. Agnieszka Krzymińska
‘Kwiaty cebulowe – jak sadzić, pielęgnować tulipany i inne rośliny cebulowe w ogrodzie’

mgr inż. Tomasz Talarczyk
‘Ciąć czy nie ciąć - oto jest pytanie’

mgr inż. Andrzej Aumiller
‘Warzywa naszym lekarstwem’
‘Owoce naszym lekarstwem’    
    
 mgr inż. Izabela Karolczak
‘Projektowanie ogrodów działkowych, ogrodów przydomowych oraz terenów zieleni na osiedlach mieszkaniowych’
 

Konferencje naukowo techniczne

Działalność w tym zakresie rozpoczęła zorganizowana w 1966 r. konferencja 'Szkolnictwo ogrodnicze w Wielkopolsce' przygotowana przez wychowanków byłej Państwowej Szkoły Ogrodnictwa z okazji ich Zjazdu.

Organizowane przez Odział konferencje miały w większości charakter ogólnopolski. W okresie utrudnionego dostępu do zagranicznej literatury fachowej, niełatwych kontaktów z zagranicą częstotliwość organizowanych konferencji była większa. Wszystkie poruszały najnowsze zagadnienia z dziedziny ogrodnictwa.

Przykładem mogą być konferencje:

 • 'Problemy kształtowania krajobrazu w planowaniu i projektowaniu w Polsce' organizowana wspólnie z Poznańskim Oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich i Sekcją Architektury Krajobrazu (1968 r.)
 • 'Torf w ogrodnictwie' (1969 r.)
 • 'Analiza chemiczna w ogrodnictwie' (1973 r.), która dała podstawy prawidłowego nawożenia roślin
 • 'Ochrona roślin ozdobnych w szklarniach i tunelach foliowych' (1975 r.)
 • 'Skutki chemizacji w ogrodnictwie' (1983 r.)
 • 'Oszczędność energii w ogrodnictwie' (1986 r.) z poruszanymi zagadnieniami aktualnymi do dnia dzisiejszego. Dowodem na to jest konferencja zorganizowana w 2009 r. 'Nowoczesny sprzęt do oszczędzania energii' poprowadzona przez firmę izraelską Agam Energy Systems Ltd.
 • 'Nowości w produkcji warzyw gruntowych' (1989 r.)
 • 'Kwiaty, warzywa, owoce na giełdzie' (1993 r.)
 • 'Oszczędne technologie w ogrodnictwie szklarniowym' (1993 r.)
 • 'Miasto Przyroda Przyszłość. Przyroda, Zieleń Miasta i Krajobraz' (1994 r.)
 • 'Sterowana uprawa truskawki' (1994)
 • 'Pędzenie ozdobnych roślin cebulowych' (1995 r.)
 • 'II ogólnopolska konferencja sadownicza w Wielkopolsce' (2003 r.)
 • 'Zieleń to niedoceniany majątek miast i wsi' (2004 r.)

Wystawy

Poznań posiada ogromne tradycje w dziedzinie wystawienniczej, od Powszechnej Wystawy Krajowej (PWK) w 1926 r. począwszy. W 1967 roku zorganizowano wystawę 'Róże w dekoracji wnętrz', która zapoczątkowała powojenną działalność Oddziału w zakresie wystaw ogrodniczych.

Dla Oddziału Poznańskiego SITO najważniejsza była Krajowa Wystawa Ogrodnicza towarzysząca Międzynarodowym Targom Poznańskim. Pozwalała ona na nawiązanie szerokich kontaktów partnerskich i handlowych między producentami, ale przede wszystkim na wypromowanie nowych gatunków i odmian, nowych technologii i nowoczesnego sprzętu. Na podkreślenie zasługuje fakt pokazania właśnie na tej wystawie po raz pierwszy na początku lat 90-tych gwiazdy betlejemskiej, która w polskich mieszkaniach stała się symbolem Świąt Bożego Narodzenia. Drugim przebojem, który zakrólował na naszych balkonach była petunia z grupy Surfinia prezentowana na wystawie na początku lat 90-tych.

Na wystawach, już w latach 80-tych, prezentowano nowoczesne sortownice jabłek i pomidorów oraz w pełni skomputeryzowane systemy dla produkcji szklarniowej.

Wystawcy walczyli o prestiżowe medale, a zwiedzający mogli na kiermaszu nabyć promowane nowości. Oddział SITO honorował wyróżniających się wystawców statuetkami i dyplomami.

Wystawy ogrodnicze były również miejscem jubileuszów przedsiębiorstw i instytucji. W 1984 r. Poznańskie Przedsiębiorstwo Zieleni obchodziło 150-lecie, a Kombinat Ogrodniczy Naramowice 60-lecie. W 1986 r. świętowano 30-lecie Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej, 35-lecie Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa, 30-lecie Kombinatu Ogrodniczego Owińska i 85-lecie Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego.

Rok 1986 to rok wyjątkowy, jubileusz 60 lecia wystaw ogrodniczych w Poznaniu. Od tego roku Wystawa Ogrodnicza towarzyszyła Międzynarodowym Targom Polagra, później Polagra Farm i dalej Gardenii.

Na pierwszych z wystaw materiał szkółkarski i kwiaciarski (rośliny cięte, doniczkowe, rabatowe, balkonowe) prezentowano w formie parku, ogrodu, do którego wnętrza przez mostki, przejścia z materiałów o różnych fakturach, mogli wejść zwiedzający. Później materiał roślinny ujęto w ramy stoisk targowych. Zawsze jednak centralny fragment hali wystawowej traktowany był i aranżowany w szczególnie atrakcyjny sposób. Głównym projektantem i aranżerem pierwszych wystaw był B. Lisiak. Komisarzem Wystaw był A. Aumiller, a projekty kolejnych wystaw przygotowywali specjaliści projektanci. W minionym roku po raz pierwszy nie odbyła się Krajowa Wystawa Ogrodnicza, wystawa, która to przez wiele lat była wizytówką i dumą Oddziału Poznańskiego SITO.

Wystawom towarzyszyły seminaria i wykłady. Na ostatniej odbyło się seminarium 'Zadbajmy o jakość owoców i warzyw w marketach'. Wykładowcami byli specjaliści prezentujący sposoby zapewnienia dobrej jakości owoców i warzyw w sposób, który miał zadowolić klientów, poprawić wizerunek firmy producenckiej, a w efekcie przynieść zwiększony obrót.

Ponadto od szeregu lat prowadzona jest jeszcze inna działalność wystawiennicza, adresowana przede wszystkim do środowiska lokalnego.

Na stałe w kalendarz imprez wpisały się, organizowane co roku wystawy: wiosną – wystawa tulipanów (21 razy), w lecie – wystawa mieczyków (4 razy) czy jesienią - wystawa chryzantem (18 razy). Każda cieszyła się dużym zainteresowaniem oglądających. W kwietniu 2008 r. z inicjatywy Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego odbyła się po raz pierwszy wystawa roślin rabatowych i doniczkowych. Wszystkie ww. wystawy odbywały się w Palmiarni Poznańskiej, poza pierwszą i drugą Wystawą Tulipanów, które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. XVIII i XIX Wystawa Tulipanów (2014, 2015) odbyły się w Westybulu Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wystawy kwiatów nie mogłyby się odbyć bez przychylności ogrodników producentów, którzy nieodpłatnie dostarczali szeroką gamę odmian tulipanów, żonkili i hiacyntów. To na naszych wystawach tulipanów prezentowano po raz pierwszy w Polsce nowe odmiany hodowli holenderskiej otrzymane przez Jana Ligharta, które na cześć wielkich Polek nazwano: ‘Maria Kaczyńska’ i ‘Irena Sendler’. Na naszych wystawach tulipanów zostały zaprezentowane po raz pierwszy w Polsce nowe odmiany hodowców holenderskich, poświęcone wielkim Polkom i Polakom jak: ‘Jan Paweł II’, ‘Irena Sendler’, 'Lech Kaczyński’, ‘Maria Kaczyńska’, ‘Anna Komorowska’, ‘Aleksander Kwaśniewski, ‘Jolanta Kwaśniewska’– i odmianę polskiej hodowli ‘Stefan Stuligrosz’ jak i również biało-czerwoną odmianę ‘Polonia‘, której nazwa została uroczyście nadana 3 maja 2010 r. w Zgromadzeniu Chrystusowców w Poznaniu, którzy działają na rzecz Polonii w świecie, a na tegorocznej został zaprezentowany ‘Hipolit Cegielski’. Dla miłośników tulipanów atrakcją również była jedyna zarejestrowana w świecie „czarna” odmiana tulipana o piłkowanych brzegach płatków (z grupy Crispa) o nazwie ‘Fringed Black’, która charakteryzuje się dorodnymi kwiatami o niespotykanej dotychczas barwie, w tej grupie tulipanów wyhodowanej przez Roman Szymańskiego z poznańskich Krzesin. Hodowca ten zaprezentował również drugą bardzo wysoko cenioną odmianę czarną ‘New Beet’. Ogrodnictwo Barbary i Michała Szymanowskich z Gołusek zaprezentowało Azerbejdżan, który został ochrzczona w kwietniu br. w Gnieźnie.

XIX Wystawa Tulipanów została połączona z uroczystym chrztem tulipana o nazwie ‘Hipolit Cegielski’. Uroczystości odbyły się przy współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu na zlecenie Walk Group Sp. z o.o. zorganizowało Wystawę Kwiatową oraz Pokazy Florystyczne z okazji otwarcie Galerii NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 18 kwietnia 2012 r.

SITO o/ Poznań, Urząd Miasta Gminy Suchy Las oraz Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las zorganizowało Wystawę Kwiatów w dniach 22-25 czerwca 2013 r.

W 2014 roku SITO o/Poznań zorganizowało Wystawę Kwiatów w galerii AMBER w Kaliszu w dniach 24-26 maja 2014 r.

W latach 2013, 2014, 2015,2016, 2017 Sekcja Terenów Zieleni SITO o/Poznań zorganizowała ‘Poznańskie Dywany Kwiatowe’ (5 edycji). Projekty wizualizacji komputerowej Poznańskich Dywanów Kwiatowych przedstawiają studenci współpracującego ze Stowarzyszeniem Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Wybrany projekt jest następnie realizowany poprzez wytyczenie rysunku  w terenie oraz układanie ściętych główek tulipanów.

 Poznańskie Dywany Kwiatowe obejmowane są Patronatem Honorowym Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Prezydent Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Materiał kwiatowy Poznańskich Dywanów Kwiatowych był dostarczony przez Barbarę i Michała Szymanowskich Specjalistyczne Gospodarstwo Ogrodnicze mieszczącym się w Gołuskach przy ulicy Ogrodowej 1.

Konkursy

Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia przez wiele lat konkursów na wyróżniające się, najbardziej przydatne dla praktyki ogrodniczej prace magisterskie z nagrodami dla studentów Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i ich opiekunów. Mając na względzie podniesienie kultury handlu produktami ogrodniczymi organizowano w latach 90-tych liczne konkursy w tym na:

 • najlepszy sklep warzywniczy
 • najlepsze stanowisko warzywnicze w markecie
 • najpiękniejszą kwiaciarnię w Poznaniu
Ich zwycięzcy byli wyłaniani przy współudziale klientów.

 

Florystyka

Zainteresowanie florystyką rozpoczęło się już w roku 1969. Sprowadzono wtedy specjalistów japońskiej sztuki układania kwiatów na kilka pokazów, a w trzy lata później program szkoleń wzbogacono o kursy bukieciarsko - dekoracyjne kończące się pokazem układania kwiatów i wystawami prac uczestników. Kursy bukieciarskie II stopnia odbyły się też w 1979 i 1981 r. i później w latach 1882, 1985, 1986.

W latach 2000-2014 Oddział Poznański SITO był jedynym przedstawicielem z Polski jako członek Międzynarodowej Federacji Florystycznej FLORINT - International Florist Organisation (dawniej FEUPF) i od 2000 r. (9 razy) organizuje Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski (MMFP), w których uczestniczą floryści nie tylko z Polski ale z: Belgii, Białorusi, Czech, Holandii, Litwy, Niemiec i Ukrainy. Oceny prac konkursowych w kategorii juniorów i seniorów, według zasad międzynarodowej organizacji florystycznej FLORINT, dokonywało międzynarodowe jury. Dla zwycięzców – w kategoriach juniorów (do 24 lat) MMFP są przepustką do udziału w Mistrzostwach Florystycznych Europy.

Poza tym Oddział Poznański jest także organizatorem Pokazów Florystycznych oraz otwartego Konkursu dla Kwiaciarń które cyklicznie odbywają się podczas Targów Special Days i GARDENIA na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zarówno Mistrzostwa jak i Pokazy Florystyczne oraz Konkurs dla Kwiaciarń przyczyniają się do poznawania nowych tendencji we florystyce oraz promowania nowych florystów, najlepszych kwiaciarni.

Dużym osiągnięciem było zorganizowanie w 2009 roku kursu dla Krajowych i Europejskich Sędziów Florystycznych. Odbył się on w czerwcu 2009 r. przy współpracy z Międzynarodową Organizacją Florystyczną FLORINT i przy dużym zaangażowaniu florystek Anny Durzyńskiej, Agnieszki Krzymińskiej i Marii Matuszczak.

Ogromne znaczenie dla organizacji tego typu imprez mają sponsorzy, których pozyskanie nie jest łatwe oraz patroni medialni. Patronat Honorowy obejmowali Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Poznania.

W ostatnich latach w zakresie florystyki zostały zorganizowane:

 • Pokaz Florystyczny oraz konkurs dla dzieci w układaniu bukietu z okazji Dnia Mamy, który odbył się w galerii AMBER w Kaliszu w dniu 25 maja 2014 r.
 • Wystawa Kwiatów, która odbyła się w galerii AMBER w Kaliszu w dniach 24-26 maja 2014 r.
 • Pokazy Florystyczne podczas I i II Krajowej Wystawy Miasto i Ogród w Pile, które odbyły się   w dniach  18 -19 maja 2013 r. i  26-27 kwietnia 2014 r.
 • Konkurs dla Kwiaciarń podczas I i II Krajowej Wystawy Miasto i Ogród w Pile, który odbył się w dniach 18 -19 maja 2013 r. i  26-27 kwietnia 2014 r.
 • Pokazy Florystyczne organizowane na Międzynarodowych Targach Poznańskich w czasie Targów Special Days i Gardenia, które odbyły się w dniach:

26-27 luty 2011 r.
25-26 luty 2012 r.
23-24 luty 2013 r.
27 lutego -01 marca 2014 r.

 • Konkursy dla Kwiaciarń, które odbyły się podczas  Targów Special Days i Gardenia na terenie Międzynarodowych Targach Poznańskich uczestniczyły kwiaciarnie z całej Polski. Konkursy dla Kwiaciarń odbyły się  w dniach:

25-27 luty 2011 r.
24-26 luty 2012 r.
22-24 luty 2013 r.
27 lutego - 01 marca 2014 r.
26-28 luty 2015 r.
25-27 luty 2016 r.
02-04 marca 2017 r.

 •  Międzynarodowe Mistrzostwa Florystyczne Polski odbyły się podczas Targów Special Days i Gardenia na Międzynarodowych Targach Poznańskich w dniach:

VII MMFP 26 - 26 luty 2011 r.
VIII MMFP 26 luty – 1 marzec 2014 r.
IX MMFP 24-26 luty 2017 r.

 • Pokazy Florystyczne zorganizowany przez SITO o/Poznań, Urząd Gminy Suchy Las, Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las w dniach 22 czerwca 2013 r. Pokaz odbył się w wykonaniu członkini SITO dr hab. Agnieszki Krzymińskiej
 • Wystawa Kwiatów w Suchym Lesie zorganizowana przez SITO o/ Poznań, Urząd Gminy Suchy Las, Ośrodek Kultury Gminy Suchy Las w dniach 22-25 czerwca 2013 r.
 • Warsztaty Florystyczne podczas VIII, IX Międzynarodowych Mistrzostw Florystycznych Polski na targach Special Days i Targach Gardenia, Pokazy Florystyczne w Gorzowie Wielkopolskim, Pile, Kaliszu czy Suchym Lesie  odbyły się dzięki dużemu wkładowi pracy kol. Prezesa.

 

Współpraca z instytucjami i innymi organizacjami.

Poznański Oddział SITO mając na względzie dobro polskiego ogrodnictwa, od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami m.inn.: początkowo z Okręgową Spółdzielnią Pszczelarską, Kombinatami Ogrodniczymi, a także do chwili obecnej z Zarządem Zieleni Miejskiej, Wielkopolskim Związkiem Ogrodniczym (SITO miało swój udział w reaktywowaniu Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego w 1980 r., który pomimo tradycji władze zlikwidowały w 1961 r., Zarządem Pracowniczych Ogrodów Działkowych (obecnie Rodzinnych Ogrodów Działkowych) i Wydziałem Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego. Przez wiele lat dofinansowywano wydawanie fachowej literatury ogrodniczej, wyjazdy pracowników naukowych na sympozja zagraniczne w celu prezentowania wyników badań, nagradzano autorów i prowadzących prace magisterskie.

Współpracując z Oddziałem Wojewódzkim NOT Stowarzyszenie brało udział w Wielkopolskich Dniach Techniki. I tak w 1972 r. przygotowano referat 'Tendencje rozwojowe światowego sadownictwa z uwzględnieniem kierunków rozwoju sadownictwa regionu wielkopolskiego', a w 1973 r. trzy referaty: 'Nowe typy szklarni i budynków krytych folią', 'Opłacalność upraw warzyw w tunelach foliowych' oraz 'Znaczenie drzew w kształtowaniu i ochronie środowiska człowieka'. Z kolei w 1974 r.: wygłoszono kolejne trzy: 'Wykorzystanie kory w produkcji ogrodniczej, nowoczesne technologie upraw ogrodniczych w gospodarstwach wielkotowarowych', 'Nowe technologie uprawy pod szkłem' i 'Sterowana produkcja chryzantem'.

Warte podkreślenia jest niezwykle czynne uczestnictwo przedstawicieli oddziału w Kongresach Techników Polskich m.in. VI Kongresie w 1970 r. i VII Kongresie w 1974 r., podczas których występowano z wieloma wnioskami dotyczącymi wszystkich dziedzin ogrodnictwa. Organizując różne przedsięwzięcia współpracowano także z władzami administracyjnymi miasta i województwa.

Lata 60-te i 70-te to działalność naszych członków w klubach techniki. Powstało wtedy szereg pomysłów racjonalizatorskich m.in. prototyp urządzenia do parowania ziemi, prototyp piły motorowej itd. Opracowywane były nowe technologie upraw np. pomidorów.

Lata 70-te i 80-te to okres ożywionej współpracy z takimi organizacjami jak: Towarzystwo Urbanistów Polskich Towarzystwo Botaniczne, Liga Ochrony Przyrody, Koło Producentów Ogrodników (do grudnia 1980 r.), Towarzystwo Miłośników m. Poznania, Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Ogrodniczym, Klub Ekologiczny, Stowarzyszenie Architektów Polskich poprzez jego Sekcję Architektów Krajobrazu. Niektórzy z jej członków byli też członkami prestiżowej Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu.

Nagrody, odznaczenia

Działacze naszego Stowarzyszenie niejednokrotnie otrzymywali odznaczenia państwowe, odznaki honorowe miasta, województwa, resortowe i przyznawane w ramach Stowarzyszenia SITO i NOT. Nasi członkowie otrzymywali też nagrody przyznawane przez Zarząd Główny NOT m.in.: w 1969 roku doc. dr hab. T. Pudelski otrzymał nagrodę II stopnia za opracowanie technologii uprawy warzyw w podłożach torfowych i wdrożenie do praktyki, w 1971 roku St. Schmidt ze stacji badawczej w Smolicach otrzymał wyróżnienie za prace hodowlane w roślinach ozdobnych, a w 1974 roku dr M. Maćkowiak otrzymał nagrodę II stopnia za nową odmianę jabłoni Delikates. Pod koniec lat 70-tych A. Aumiller z zespołem otrzymał nagrodę II stopnia za wdrożenie technologii szczepienia pomidorów na podkładkach KVFN oraz indywidualnie medal „Młodego Mistrza Techniki” za pomysły racjonalizatorskie w Kombinacie Naramowice.

Wydawnictwa

Oddział wydawał materiały z konferencji oraz okazjonalne informatory np. „Informator z Okazji Jubileuszu wystaw ogrodniczych 1926-1986”. Wystawy były dokumentowane plakatami oraz katalogami. Katalogi wydawano także na Mistrzostwa i Pokazy Florystyczne. Od początku istnienia Stowarzyszenia ukazywały się kolejno:

 • dwumiesięcznik 'Wiadomości Stowarzyszenia Dyplomowanych Ogrodników, Absolwentów Państwowej Szkoły Ogrodnictwa' (w okresie przedwojennym)
 • miesięcznik 'Gazeta Ogrodnicza' dla Związku Ogrodniczego red J. Maciejewski (również przed wojną)
 • dwumiesięcznik 'Zieleń Miejska' w latach 56-57 red. ST. Chodun, B. Lisiak, St. Raczkowski
 • 'Biuletyn Informacyjny Oddziału' ukazywał się sporadycznie w różnych okresach np. 1986-1987 r. a ostatnio w latach 1999-2004 ( red. E. Raczkowska)

Od 2005 roku Oddział Poznański posiada stronę internetową www.sito.poznan.pl a od 2012 r. wiele informacji o Stowarzyszeniu można dowiedzieć się z facebooka SITO o/Poznań.

Integracja środowiska

Od szeregu lat SITO stara się integrować środowisko ogrodnicze urządzając w okresie karnawału, cieszące się uznaniem, "Bale Ogrodnika" oraz organizując uroczyste spotkania opłatkowe dla Seniorów i Zarządu. Integracji sprzyjały także wyżej wymienione wyjazdy szkoleniowe. Trzeba wspomnieć, że od szeregu lat Oddział SITO wspomaga turnus rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, organizowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Organizacja Zakładowa Spółdzielni Wielobranżowej w Poznaniu.

Inna działalność

W 2008 roku Odział Poznański SITO postanowił wykorzystać nową propozycję jaką był udział z Spółce Komandytowej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT Rada w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu Wieniawskiego 5/9 jako komplementariusz,, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Naukowo Technicznych Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Poznaniu jako komandytariuszami, aktem notarialnym z dnia 15.01.2008 r. powołała Spółkę Komandytową pod firmą Centrum Doradztwa i Rozwoju Techniki Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT – Rada w Poznaniu. Przedmiotem działania Spółki są:

 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 • działalność w zakresie architektury, inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
 • badania i analizy techniczne
 • działalność związana z tłumaczeniami
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

W 2010 roku podczas obchodzenia jubileuszu Oddział Poznański podejmuje próbę reaktywacji Sekcji Terenów Zieleni, od której właściwie wszystko się zaczęło. Determinacji jej członków zawdzięczamy powstanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Wstępnie ustalono zakres prac obejmujący m.in. działalność rzeczoznawczą, organizowanie konferencji, szkoleń, kursów, pokazów specjalistycznych, a przede wszystkim zaangażowanie w prawne usankcjonowanie zawodu inspektora nadzoru, kierownika budowy terenów zieleni oraz projektanta, architekta zieleni.

Podsumowując 50 lat istnienia oddziału poznańskiego należy jeszcze raz podkreślić duży historyczny już wkład jego członków w tworzenie samodzielnego stowarzyszenia. Te lata, to okres ogromnych przemian gospodarczych i politycznych, to wejście w XXI wiek. Podkreślenia wymaga znacząca rola i zaangażowanie w prace na rzecz nadawania rangi znaczenia polskiemu ogrodnictwu poprzez całą działalność statutową, zawsze przy założeniu łączenia teorii z praktyką.

W dniu 14 maja 2010 r. Zarząd SITO zorganizował uroczyste obchody Jubileuszu 50 lecia działalności Stowarzyszenia Poznaniu, na które zaproszono wszystkich członków i wielu gości. Z tej okazji Wielkopolska GILDIA Rolno-Ogrodnicza zaproponowała wydanie Historii Oddziału Poznańskiego SITO, za co Zarząd w imieniu wszystkich członków składa serdeczne podziękowania.

Przy niniejszym opracowaniu wykorzystano materiały:

 • Historia Oddziału Poznańskiego SITO 1958-1978 – opr. St. Raczkowski
 • Historia Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 1958-1995 W-wa 1999 - w części opracowanej przez Oddział Poznański SITO
 • Historia Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 1958-2007 W-wa 2008 - w części opracowanej przez Oddział Poznański SITO

Inne Materiały własne Oddziału m.in.:

 • sprawozdania z działalności Oddziału SITO
 • opracowania wydawane z okazji odbywających się imprez np. katalogi KWO, MMFP
 • prowadzona na bieżąco strona internetowa Oddziału Poznańskiego.

Kalendarz

Wydarzenia


Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.