środa, 26 czerwca 2019
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański
\

Partnerzy


Statut


 

STATUT ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA przyjęty dnia 17.12.1993 r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu jest Oddziałem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa z siedzibą w Warszawie.

2. Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Poznaniu zwany dalej Oddziałem, jest dobrowolnym, samorządnym, zrzeszeniem inżynierów i techników ogrodnictwa, działającym na rzecz swoich członków oraz dobra polskiego ogrodnictwa.

§ 2.

1. Terenem działania Oddziału jest Rzeczpospolita Polska.

2. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Poznań.

§ 3.

1. Oddział jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

2. Oddział może obejmować akcje i udziały w spółkach prawa handlowego i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ustalonym w ustawie o stowarzyszeniach.

§ 4.

Oddział używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

„Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa” z napisem w środku:

"Zarząd Oddziału w Poznaniu"

§ 5.

Oddział opiera swoją działalność na pracy członków.Do prowadzenia spraw biurowych może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Oddział może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji naukowo-technicznych lub innych o podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7.

Celem działania oddziału jest:

1. Współdziałanie w rozwoju myśli technicznej, organizacyjnej i gospodarczej w ogrodnictwie oraz kształtowanie i ochrona środowiska.

2. Kształtowanie postawy społecznej i etyki zawodowej inżynierów, techników i mistrzów ogrodnictwa.

3 .Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry inżynieryjno-technicznych.

4.  Zapewnianie swobodnego wyrażania osobistych poglądów fachowych.

5.  Reprezentowania interesów kadry inżynieryjno-technicznej wobec administracji terenowej, samorządu terytorialnego i władz centralnych.

6. Ochrona zawodu.

§ 8.

Oddział realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi i placówkami naukowymi w zakresie techniki, rozwoju produkcji ogrodniczej i terenów zieleni.

2. Współpracą z odpowiednimi instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się ogrodnictwem, innymi stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

3. Aktywizowanie kadry inżynierów i techników w realizacji zadań gospodarczych ogrodnictwa w dziedzinie gospodarki żywnościowej oraz kształtowania i ochrony środowiska.

4. Współdziałanie w ustalaniu i stosowaniu norm oraz podnoszenia jakości produktów ogrodniczych.

5. Współpracę za szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowania metod i programów nauczania oraz dokształcania kadr.

6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Oddziału w drodze organizowania kursów, odczytów, pokazów i wystaw, narad, konkursów, seminariów, sympozjów i konferencji naukowo-technicznych, wycieczek krajowych i zagranicznych.

7. Prowadzenie postępowania specjalistycznego inżynierów i techników, i nadawanie stopni specjalizacji zawodowej technikom na podstawie uprawnień uzyskanych od odpowiednich władz.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej, a w szczególności doradztwa technicznego, usług technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych oraz informacji technicznej na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

9. Inspirowanie i rozwijanie ruchu racjonalizatorskiego i wynalazczości.

10. Współpracę za szkolnictwem wyższym i zawodowym w zakresie opracowania metod i programów nauczania oraz dokształcania kadr.

11. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

12. Organizowanie różnych form kontraktów i współpracy członków dla osiągnięcia celów zawodowych, towarzyskich i kulturalnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Oddziału dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. honorowych,

3. wspierających.

§ 10.

Oddział realizuje swoje cele poprzez:

1. Członkiem zwyczajnym Oddziału może być obywatel polski:

a. inżynier i technik, który posiada dyplom wyższej uczelni lub średniej szkoły ogrodniczej, osoba posiadająca mistrza ogrodnika lub tytuł mistrza dyplomowanego,
b. osoba posiadająca wyższe lub średnie zawodowe wykształcenie z zakresu nauk związanych z ogrodnictwem lub osoba pracująca zawodowo w dziedzinie ogrodnictwa i dzięki wynikom swojej pracy oraz zdobytemu doświadczeniu zasługuje na przynależność do Stowarzyszenia,
c. student szkoły wyższej lub pełnoletni uczeń ostatnich dwóch lat szkoły średniej przygotowującej kadry ogrodnicze,
d. osoba czynnie współpracująca w rozwoju i popularyzacji ogrodnictwa. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Zarządu Oddziału.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków.

3. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. wybierać i być wybierani do władz Oddziału,
b. brać czynny udział w zebraniach, zjazdach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Oddział,
c. korzystać z pomocy Oddziału w zakresie pośrednictwa fachowego, ochrony praw autorskich i zawodowych, działalności racjonalizatorsko-wynalazczej, opiniowanie prac naukowo-technicznych,
d. działalność w komisjach, sekcjach i innych zespołach powołanych przez Władze Oddziału,
e. ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia,
f. korzystać z lokali i urządzeń Oddziału,
g. korzystać z funduszy pomocy koleżeńskiej,
h. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym Oddziału może być również cudzoziemiec, którego na podstawie pisemnej deklaracji przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału.

5. Członkowie zwyczajni Oddziału nie będący obywatelami polskimi mają prawo określone w ust. 3, z wyjątkiem pkt.1, 5, 7.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju ogrodnictwa, ochrony środowiska, wiedzy technicznej z tymi zagadnieniami związanej oraz ruchu stowarzyszeniowego.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na wniosek Zarządu Oddziału.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana działalnością Oddziału, która zdeklarowała poparcie na rzecz Oddziału.

2. Osoby prawne będące członkami wspierającymi mogą działać w Oddziale za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13.

1. Realizować statutowe cele Oddziału,

2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Oddziału,

3. Brać czynny udział w działalności Oddziału,

4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14.

1. Członkostwo wygasa na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
b.skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału za zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku,
c. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu koleżeńskiego lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Zarząd Oddziału ma prawo w uzasadnionych przypadkach ponownie przyjąć skreślonego członka po ustaniu przeszkód.

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków Oddziału na wniosek Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 15.

1. Członek skreślony na podstawie uchwały Zarządu Oddziału ma prawo odwołać się w terminie 3 miesięcy od daty powiadomienia go o skreśleniu do Zarządu Głównego, którego uchwała jest ostateczna.

2. Członek wykluczony na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ma prawo odwołać się do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne.

Rozdział IV

Władze Oddziału

§ 16.

1. Władzami Oddziału są:

a. Walne, Zgromadzenia Członków Oddziału
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału
d. Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

§ 17.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenia Członków Oddziału.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział osobiście członkowie zwyczajni Oddziału z głosem stanowiącym oraz upoważnieni przedstawiciele członków wspierających z głosem doradczym

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Oddziału raz na 4 lata.

5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia Zarząd Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest upoważnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia.

7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

8. Wybory władz Oddziału przeprowadza się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zgodnie z uchwałą w tym zakresie Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1. uchwalenie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Oddziału,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

4. wybór przewodniczącego oraz co najmniej 5 członków Zarządu i 2 zastępców członków Zarządu, 5 członków Komisji Rewizyjnej i 5 członków Sądu Koleżeńskiego,

5. wybór delegatów do Rady Wojewódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

§ 19.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej 1/3 członków.

2. Uchwalenie kierunków działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Oddziału,

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem Głównym w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Oddziału

§ 20.

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków oraz co najmniej 5 członków, z których wybiera się 2 zastępców przewodniczącego, sekretarza i skarbnika stanowiących łącznie z przewodniczącym Prezydium Zarządu Oddziału.

2. Zarząd Oddziału odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Oddziału.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Zarządu zrezygnuje z pełnionej funkcji lub zostanie jej pozbawiony, jego miejsce zajmuje jeden z zastępców wybrany przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należą:

1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. kierowanie działalnością Oddziału zgonie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Oddziału,

3. współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami ,

4. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

5. opiniowanie wniosków o przyznanie stopni specjalizacji zawodowej,

5. opiniowanie wniosków o przyznanie stopni specjalizacji zawodowej,

6. opiniowanie wniosków członków Oddziału o wpisanie na listę rzeczoznawców,

7. analizowanie pracy zespołów gospodarczych i innych agend działających przy Oddziale oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

8. powołanie i rozwiązywanie kół, sekcji specjalistycznych i komisji problemowych Oddziału, dla których zakres działania określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Oddziału,

9. zarządzanie majątkiem Oddziału,

10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,

11. przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego odznaki honorowe i nagrody państwowe,

12. zaciąganie zobowiązań finansowych,

13. organizowanie działalności gospodarczej, nadzór i kontrola nad tą działalnością,

14. składanie sprawozdań z działalności Oddziału Walnemu Zgromadzeniu Członków,

15. organizowanie form samopomocy koleżeńskiej dla Członków Oddziału.

§ 22.

W razie, gdy członek Zarządu gdy członek Zarządu nie wywiązuje się ze swych obowiązków, może być na wniosek Prezydium Zarządu odwołany przez Zarząd.

§ 23.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach Zarządu udział biorą z głosem doradczym przewodniczący komisji i sekcji oddziału.

2. Posiedzenia Zarządu z udziałem przewodniczących kół powinny odbywać się co najmniej raz na pół roku.

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na miesiąc.

§ 24.

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja ma prawo uzupełnienia swego składu w liczbie nie większej niż 2 osoby.

2. Komisja Rewizyjna odpowiedzialna jest za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Oddziału.

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jej upoważniony członek ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Zarządu i jego Prezydium, z wyjątkiem obrad Sądu Koleżeńskiego.

§ 26.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Oddziału, z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości gospodarności i rzetelności,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych kontroli,

3. przedkładanie Zarządowi Głównemu wniosków o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z postanowieniami statutu lub obowiązującymi przepisami,

4. wnioskowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 27.

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Prezydium Zarządu zwołania zebrania Zarządu z podanym przez nią porządkiem dziennym.

2. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Oddziału, z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości gospodarności i rzetelności,

3. Zebranie Zarządu zwołane na żądnie Komisji Rewizyjnej powinno odbyć się w terminie 15 dni, licząc od daty doręczenia żądania na piśmie.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 28.

1. Sąd koleżeński składa się z 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.

W przypadku ustąpienia członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, Sąd ma prawo uzupełnienia swego składu w liczbie nie większej niż 2 osób.

2. Sąd Koleżeński za swoją działalność odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

3. Członkowie Sądu koleżeńskiego nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Oddziału.

4. Sąd koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów wynikłych pomiędzy członkami Oddziału oraz rozpatrywania spraw związanych z nie przestrzeganiem postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

5. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od Głównego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V

Koło oddziału

§ 29.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Oddziału jest Koło powołane na podstawie uchwały Zarządu.

2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków Oddziału.

3. Sąd Koleżeński za swoją działalność odpowiedzialny jest przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

4. Koła mogą być terenowe, zakładowe lub międzyzakładowe i działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

5. Do zadań Koła należy realizowanie statutowych celów Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadr technicznych, podnoszenia etyki zawodowej, propagowania racjonalizatorstwa i wynalazczości, popularyzowanie działalności Stowarzyszenia wśród pracowników zakładów, podnoszenie jakości produkcji.

§ 30.

1. Władzami Koła są:

a. zebranie członków Koła,
b. Zarząd Koła.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 31.

1. Zebrania członków jest najwyższą władzą Koła.

2. Do kompetencji zebrania członków Koła należy :

a. uchwalanie kierunków działania, zgodnie ze statutem i uchwałami władz Oddziału,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek przewodniczącego zebrania członków Koła,
d. wybór przewodniczącego i 2 członków Zarządu Koła.

3. Zebranie członków zwołuje Zarząd Koła, zawiadamiając o terminie, miejscu, i proponowanym porządku zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 32.

1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego wybranego przez zebranie członków Koła oraz sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Koła reprezentuje swoich członków wobec zakładu pracy, zgłasza wnioski do Zarządu Oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbiera składki członkowskie, inicjuje formy pomocy dla swoich członków, składa sprawozdanie ze swojej działalności na ogólnych zebraniach Koła i okresowe Zarządowi Oddziału.

Rozdział VI

Fundusze i majątek Oddziału

§ 33.

1. Majątek Oddziału stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Fundusze i majątek Oddziału powstają z:

a. składek członkowskich,
b. dochodów z własnej działalności,
c. darowizn, spadków i zapasów,
d. dotacji celowych.

§ 34.

1. Majątek Oddziału stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Funduszem i majątkiem Oddziału dysponuje Zarząd Oddziału, który może udzielić w tym zakresie określonych pełnomocnictw Prezydium Zarządu Oddziału.

§ 35.

Oświadczenia w sprawach majątkowych Oddziału składają: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz Skarbnik lub Sekretarz.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 36.

1. Uchwały władz zapadają większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogłnej liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i ust. 3.

2. Uchwałę dotyczącą zmiany statutu Oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału większością 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Uchwałę dotyczącą rozwiązania Oddziału podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału większością 2/36 głosów przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 37.

W razie rozwiązania Oddziału likwidacja następuje zgodnie z obwiązującymi przepisami, a majątek Oddziału pozostały po uregulowaniu zobowiązań przekazany zostanie na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału.

Kalendarz

Wydarzenia


Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.