sobota, 13 kwietnia 2024
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański
\

Partnerzy


Wstąp do SITO Poznań


Członkostwo w SITO Oddział Poznański
 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział Poznański (Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki § 10.) Członkiem Zwyczajnym Oddziału może być obywatel polski:

a. inżynier i technik, który posiada dyplom wyższej uczelni lub średniej szkoły ogrodniczej, osoba posiadająca mistrza ogrodnika lub tytuł mistrza dyplomowanego,

b. osoba posiadająca wyższe lub średnie zawodowe wykształcenie z zakresu nauk związanych z ogrodnictwem lub osoba pracująca zawodowo w dziedzinie ogrodnictwa i dzięki wynikom swojej pracy oraz zdobytemu doświadczeniu zasługuje na przynależność do Stowarzyszenia,

c. student szkoły wyższej lub pełnoletni uczeń ostatnich dwóch lat szkoły średniej przygotowującej kadry ogrodnicze,

d. osoba czynnie współpracująca w rozwoju i popularyzacji ogrodnictwa.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. wybierać i być wybierani do władz Oddziału,

b. brać czynny udział w zebraniach, zjazdach, konferencjach, kursach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Oddział,

c. korzystać z pomocy Oddziału w zakresie pośrednictwa fachowego, ochrony praw autorskich i zawodowych, działalności racjonalizatorsko - wynalazczej, opiniowanie prac naukowo-technicznych,

d. działalność w komisjach, sekcjach i innych zespołach powołanych przez Władze Oddziału,

e. ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy Stowarzyszenia,

f. korzystać z lokali i urządzeń Oddziału,

g. korzystać z funduszy pomocy koleżeńskiej,

h. nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia.

Członkiem zwyczajnym Oddziału może być również cudzoziemiec, którego na podstawie pisemnej deklaracji przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału.
Członkowie zwyczajni Oddziału nie będący obywatelami polskimi mają prawo określone w ust.3, z wyjątkiem pkt.1, 5, 7.

Szersze informacje dotyczące członkostwa w Stowarzyszeniu reguluje STATUT SITO Oddział w Poznaniu, który znajduje się na stronie SITO:

link: http://sito.poznan.pl/stowarzyszenie/3/statut

Osoby zainteresowane członkostwem w Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zgodnie ze Statutem SITO), który znajduje się poniżej.

Składka członkowska na rok wynosi 100,00 złotych.
Studenci oraz emeryci - składka członkowska na rok wynosi 36,00 złotych.

Formularz zgłoszeniowy proszę wysłać:

  • tradycyjną pocztą na adres SITO:

Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne
Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oddział w Poznaniu
61-712 Poznań
ul. Wieniawskiego 5/9

  • faksem: 61 853 67 16
  • e-mailem : sito@sito.poznan.pl


Płatność składek:

  • indywidualnie w biurze SITO
  • przelewem z zaznaczeniem za jaki rok jest opłacona składka na nr bankowy:

PKO BP SA Oddział 2 w Poznaniu
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654

Pobierz kwestionariusz aby zapisać się do SITO Poznań (.PDF) Pobierz kwestionariusz aby zapisać się do SITO Poznań (.DOC)

Kalendarz

Wydarzenia


Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.