poniedziałek, 25 października 2021
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański

Kursy i szkolenia


Sekcja


Kurs Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni


Kurs
INSPEKTOR NADZORU PRAC W TERENACH ZIELENI

18-23  marzec 2013 r.
Poznań

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa, odział w Poznaniu zaprasza na kurs INSPEKTOR NADZORU PRAC W TERENACH ZIELENI.
SITO oddział w Poznaniu posiada uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

      Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w  firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych,  urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,   a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, które wcześniej ukończyły kurs na kierownika budowy terenów zieleni lub inne kursy o podobnym zakresie tematycznym organizowane przez inne organizacje szkoleniowe, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie. Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrona środowiska lub pokrewne

 - minimum 3-5 lat praktyki w budowie terenów zieleni i prowadzeniu nadzorów inwestorskich,

• technik ogrodnik

  - minimum 8 lat pracy w terenach zieleni oraz dokument potwierdzający ukończenie kursu "Kierownik   Budowy Terenów Zieleni" lub pokrewnego.

Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników. O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
do 1marca 2013 r.

KOSZT UCZESTNICTWA:  3.300 zł brutto
Kosztu kursu zawiera wszelkie materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad.

 PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność w łącznej wysokości 3.300 zł. brutto prosimy przelać na konto SITO:

PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654

z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Budowy Terenów Zieleni”.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KURSU:
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

TERMIN KURSU:
18-23 marca 2013 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
45 godzin.

PROGRAM ZAJĘĆ (pełna informacja w późniejszym terminie):

I dzień    - sesje wykładowe,
II dzień   - sesje wykładowe,
III dzień  - sesje wykładowe, pokazy, ćwiczenia
IV dzień  - sesje wykładowe,
V dzień  - sesje wykładowe, pokazy, ćwiczenia
VI dzień - egzamin.

Ramowy program kursu przedstawia się następująco:

1. Obowiązujące przepisy prawne z zakresu:

- ochrona przyrody
- ochrona lasów
- ochrona środowiska
- prawo budowlane
- ochrona roślin
- ochrona zabytków
- zamówienia  publiczne
- bhp
i ich interpretacja.

2. Rola inspektora nadzoru na budowie terenów zieleni.

3. Zakres czynności inspektora nadzoru budowy terenów zieleni.

4. Główne problemy w pracy inspektora nadzoru,  sposoby ich rozwiązań.

5. Choroby i szkodniki drzew rozpoznawanie i dozwolone metody zwalczania ich.

6. Rodzaje dokumentacji technicznej (mapy) i jej wykorzystanie podczas nadzoru w terenach zieleni, dziennik budowy terenów zieleni.

7. Dokumentacja geodezyjna.

8. Kosztorysowanie prac w terenach zieleni oraz kontroling kosztorysów na potrzeby inwestora.

9. Wykorzystanie sprzętu technicznego podczas budowy terenów zieleni.

10. Zieleń zabytkowa, nadzór nad wykonaniem prac rewaloryzacyjnych i zabiegów pielęgnacyjnych oraz zasady współpracy ze służbami konserwatorskimi.

11. Zajęcia praktyczne na przykładach zieleni m. Poznania w tym zieleni przy trasach komunikacyjnych, w parkach zabytkowych, pomnikach przyrody oraz innych obiektach terenów zieleni.

12. Nadzór nad pracami związanymi z pielęgnacją drzew z zastosowaniem technik linowych.

13. Zastosowanie drzew, krzewów i roślin ozdobnych – byliny i jednoroczne w terenach zieleni, pożądany dobór roślin, normy dla stosowanego przy budowie terenów zieleni materiału roślinnego.

14. Mała architektura w terenach zieleni.

15. Stosowane systemy nawodnień w terenach zieleni.

16. Inwentaryzacja terenów zieleni oraz zasady współpracy ze służbami ochrony środowiska.

17. Zieleń przydrożna i autostradowa – zakres działań inspektora nadzoru.

18. Nadzór nad pracami w przydrożnej zieleni miejskiej.

Sesje wykładowe uzupełnione będą o ćwiczenia z tematów tj. :

 - podstawy gleboznawstwa
- rozpoznawanie pędów w okresie bezlistnym
- zasady cięcia roślin ozdobnych
- kosztorysowanie w robotach ogrodniczych.

W proponowanych materiałach uwzględnione będzie materiałoznawstwo.

Z uwagi na proponowany program zajęcia będą się odbywały przez tydzień, przed i po południu zakładana ilość godzin wykładów - 45 godzin.
Zajęcia poprowadzą zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jak i specjaliści oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach związanych z budową terenów zieleni.

Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni.

Dyrektor kursu:
mgr inż. Andrzej Aumiller

Kierownictwo kursu:
mgr inż. Barbara Hoffmann
mgr inż. Michał Grewling
mgr inż. Ewa Raczkowska

Koordynator prezentacji promocyjnych:
mgr Agnieszka Mueller - Antczak

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl
      


Serdecznie zapraszamy!


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu na 2 tygodnie przed planowanym terminem.

Strona używa plików cookies. Wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami swojej przeglądarki.